LABORATORIJ ZA KEMIJSKU OCEANOGRAFIJU I SEDIMENTOLOGIJU MORA

voditelj labaratorija
dr.sc. Grozdan, Kušpilić
znanstveni suradnik

hranjive soli u vodenom stupcu te njihovi protoci između vodenog stupca i sedimenta
e-mail:

dr.sc. Danijela Bogner
znanstvena suradnica
morski sediment, granulometrija, teške kovine u sedimentu
e-mail:
mr. sc. Slavica Matijević
viša asistentica, znanstvena novakinja
fosfati u morskom sedimentu
e-mail:
mr.sc. Vesna Milun
stručna suradnica
određivanje organskih zagađivala u moru plinskom kromatografskom metodom
e-mail:
mr.sc. Lambe Stojanoski
stručni suradnik
ciklus hranjivih soli u moru
Ivan Pezo, dipl.ing.
stručni suradnik
e-mail: pezo@izor.hr

Stalna istraživačka djelatnost:
STRUKTURNE I TROFIČKE PROMJENE JADRANSKE KONTINENTALNE PODINE