SVEUCILISTE - logo

SVEUČILIŠTE U SPLITU


SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STUDIJE MORA

STUDIJ BIOLOGIJE I EKOLOGIJE MORA
Opće informacije

More je značajno bogatstvo za svaku pomorsku zemlju koje može na različite načine pridonijeti njezinom gospodarskom razvoju i prosperitetu te standardu građana. To se može postići iskorištavanjem njegovih živih i neživih bogatstava, uzgojem riba i drugih morskih organizama, turizmom, pomorstvom i sličnim djelatnostima. Neke od navedenih aktivnosti nisu kompatibilne i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su za razvoj svake pomorske zemlje potrebni stručnjaci koji će znati na održiv način iskorištavati more i njegovo živo bogatstvo na dobrobit ljudi i morskih ekosustava. Taj se zadatak može ostvariti kroz sustavno obrazovanje čiji je temeljni cilj razumjeti i objasniti fizičke, kemijske i biološke procese u moru, predvidjeti promjene u njegovim ekosustavima kao odgovor na različite utjecaje te kontrolirano i održivo iskorištavati morska bogatstva.

To se upravo postiže studijem Biologija i ekologija mora na kojem se obrazuju kadrovi za rad na području biološke oceanografije, koja uključuje široki raspon bioloških istraživanja od raznolikosti morskih organizama do njihovog rasprostranjenja, značajki, međusobnog odnosa i interakcija s morskim okolišem. Zbog sve prisutnijeg problema odlaganja velikog broja štetnih i opasnih tvari u more, te neracionalnog korištenja morskih bogatstava, posebna pozornost ovim studijem pridaje zaštiti ugroženih vrsta i ekološki ugroženih područja.

Iz svega nabrojenog je vidljivo da rad u biološkoj oceanografiji, osim dobrog poznavanja biologije, iziskuje i dosta široko znanje iz područja kemije i fizike, fizičke i kemijske oceanografije, te meteorologije (fizike atmosfere).

Općenito govoreći, za razumijevanje čitavog niza bioloških procesa u moru, neophodno je dobro poznavanje funkcioniranja cjelokupnog ekosustava mora, zbog čega je potreban izuzetno visoki stupanj multidisciplinarnosti, a što se programom ovog studija postiže.

Studij Biologije i ekologije mora, koji se organizira na Sveučilišnom studijskom centru za studije mora Sveučilišta u Splitu se izvodi kao preddiplomski i diplomski studij.


PREDDIPLOMSKI STUDIJ BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA

Nastava na preddiplomskom studiju Biologija i ekologija mora traje tri godine, odnosno 6 semestara i na njemu se stječe najmanje 180 ECTS. Završetkom ovog sveučilišnog preddiplomskog studija se stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) biologije i ekologije mora.

Kompetencije koje se stječu završetkom ovog studija

Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica biologije i ekologije mora je osposobljen/na za stručni rad na fakultetima i znanstvenim ustanovama, za rad u inspekcijskim službama, na poslovima zaštite okoliša, za rad na stručnim poslovima obalne straže, na poslovima monitoringa mora u zavodima za javno zdravstvo i sličnim ustanovama te za rad u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim dijelovima prirode kao i za rad u marikulturi. Znanja koja se stječu na ovom preddiplomskom studiju mogu biti također od važnosti i za niz drugih djelatnosti kao što su građevinarstvo, industrija, urbanizam, prostorno planiranje i energetika.

Stečena znanja na sveučilišnom preddiplomskom studiju Biologija i ekologija mora daju prvostupnicima mogućnost daljnjeg školovanja na diplomskim studijima, budući da se pored nastavka studiranja biologije i ekologije mora, mogu bez teškoća uključiti i u nastavak školovanja na drugim studijima prirodoslovnog i biotehničkog usmjerenja.

Uvjeti upisa

Na natječaj za upis na sveučilišni preddiplomski studij Morsko ribarstvo mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje te položili završni ispit. Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku. Razredbenog ispita nema, a razredbenim postupkom se utvrđuje rang lista uspješnosti pristupnika. Na razredbenom postupku može se steći ukupno 90 bodova i to:

 • vrednovanjem uspjeha iz srednje škole stječe se najviše 80 bodova. Vrednuje se opći uspjeh iz četiri razreda srednje škole i završnog ispita, te posebno uspjeha iz predmeta: biologije, kemije, fizike i hrvatskog jezika;
 • vrednovanjem posebnih uspjeha na državnim i međunarodnim natjecanjima iz biologije, kemije ili fizike (od 1. do 3. mjesta) stječe se 10 bodova.
Na prvoj godini preddiplomskog studija Morsko ribarstvo će se u akademskoj godini 2009/2010 upisati 20 studenata.

Raspored provedbe razredbenog postupka i upisi

LJETNI UPISNI ROK

 • Prijave za I. upisni krug se primaju od 30 lipnja do 02. srpnja 2009. godine do 12,00 sati;
 • Rang lista uspješnosti pristupnika će biti objavljena na oglasnoj ploči Centra, Split, Livanjska 5, 08. srpnja 2009. godine do 12,00 sati i na internet stranici Centra: http://www.unist.hr/o-more/;
 • Upisi za I. upisni krug će se obavljati od 13. do 17. srpnja 2009. godine do 12,00 sati;
 • Prijave za II. upisni krug se primaju 20 i 21. srpnja 2009. godine do 12,00 sati;
 • Upisi za II. upisni krug će se obavljati 22. srpnja 2009. godine do 12,00 sati.
JESENSKI UPISNI ROK
 • Prijave za III. upisni krug se primaju od 02. do 04. rujna 2009. godine do 12,00 sati;
 • Rang lista uspješnosti pristupnika će biti objavljena na oglasnoj ploči Centra, Split, Livanjska 5, 08. rujna 2009. godine do 12,00 sati i na internet stranici Centra: http://www.unist.hr/o-more/;
 • Upisi za III. upisni krug će se obavljati 10. rujna 2009 godine do 12,00 sati;
 • Prijave za IV. upisni krug se primaju 14. rujna 2009. godine do 12,00 sati;
 • Upisi za IV. upisni krug će se obavljati 15. rujna 2009. godine do 12,00 sati.

U I. i III. upisni krug upisuju se studenti koji su to pravo stekli razredbenim postupkom temeljem rang liste uspješnosti pristupnika, dok u II. i IV. upisni krug upisuju se studenti koji su to pravo stekli razredbenim postupkom temeljem rang liste uspješnosti prijavljenih pristupnika, ukoliko se na I, odnosno III upisnom krugu ne upiše dovoljni broj pristupnika.

Voditeljica studija
Dr.sc. Sanja Matić Skoko, docent,
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište I. Meštrovića 63.
E-mail: sanja@izor.hr
Tel: 385 21 408-030; Fax: 385 21 358-650


DIPLOMSKI STUDIJ BIOLOGIJA I EKOLOGIJA MORA

Diplomski studij Biologija i ekologija mora je po svom sadržaju izrazito multidisciplinaran. Na ovom se studiju na temelju znanja iz prirodnih znanosti nadograđuju znanja iz specifičnih područja vezanih za problematiku biologije, ekologije i zaštite mora. Interakcije sadržaja studijskih predmeta sa suvremenim znanstvenim spoznajama, koje su uspostavljene već na preddiplomskoj razini, na diplomskom studiju postaju još snažnije i na taj način predstavlja njegov logičan nastavak na višoj razini obrazovanja. Studij je koncipiran na način da nudi veliki broj specijalističkih izbornih predmeta na koje otpada 30% od ukupnog broja ECTS bodova, čime se studentima daje mogućnost samostalnog kreiranje studija i njegovog usmjeravanja shodno svojim interesima i potrebama.

Akademski naziv koji se stječe nakon završetka ovog sveučilišnog diplomskog studija je magistar/magistra biologije i ekologije mora.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Magistar/magistra biologije i ekologije mora pored poslova koje može obavljati sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica biologije i ekologije mora osposobljen je za nastavak školovanja na poslijediplomskim specijalističkim i sveučilišnim studijima te za početak bavljenja znansveno-nastavnim i znanstveno istraživačkim radom na fakultetima i znanstvenim ustanovama. Također je osposobljen za samostalno kreiranje akcija i programa vezanih za problematiku zaštite okoliša od gradske do državne razine, kao i u tvrtkama iz područja upravljanja i zaštite okoliša, s posebnim osvrtom na zaštitu morskog okoliša.

Uvjeti upisa

Studiranje na diplomskom studiju Biologija i ekologija mora, pored prvostupnika biologije i ekologije mora, mogu nastaviti prvostupnici koji su završili preddiplomski studij Morsko ribarstvo Sveučilišta u Splitu i Akvakultura Sveučilišta u Dubrovniku, te prvostupnici koji su završili različite smjerove preddiplomskog sveučilišnog studija biologije na drugim hrvatskim sveučilištima.
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis, a završili su prije spomenute preddiplomske sveučilišne studije podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosječne ocjene ostvarene tijekom svih godina preddiplomskog studija, bez uspjeha na završnom ispitu.
Ukoliko se ne upiše dovoljni broj pristupnika koji su završili prije spomenute preddiplomske sveučilišne studije upisati se mogu i prvostupnici koji su završili druge preddiplomske sveučilišne studije prirodoslovnih usmjerenja, kao što su geologija, kemija, fizika, geofizika, kemijska tehnologija, veterina i slični studiji, uz predhodno polaganje određenih diferencijalnih ispita.

Na prvoj godini diplomskog studija Biologija i ekologija mora će se u akademskoj godini 2009/2010 upisati 20 studenata.

 • Prijave se primaju od 21. do 30 rujna 2009 godine.
 • Upisi će se obavljati 1. i 2. listopada 2009. godine.

Voditelj studija
Dr. sc. Mladen Šolić, redoviti profesor
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište I. Meštrovića 63.
E-mail: solic@izor.hr
Tel: 385 21 408-006; Fax: 385 21 358-650;

Više informacija možete naći u programu studija (izbornik lijevo)

Odjel za studij mora - početna stranica