Natječaj

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63 Split, temeljem odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 402-01/09-08/00170, Ur.broj: 533-08-09-0124 od 7. srpnja 2009. godine

raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje 2 znanstvena novaka/novakinje

1. na znanstvenom projektu 001-0000000-3633 «Dinamika i patologija parazitofaune u sustavu uzgoja morskih riba»
- 1 znanstveni novak/novakinja

2. na znanstvenom projektu 001-0013077-0532 «Bioraznolikost i održivo gospodarenje pelagičkim i demerzalnim resursima Jadrana»
-1 znanstveni novak/novakinja

Uvjeti:
pod 1. završen studij biologije i kemije ili studij biologije i ekologije mora
pod 2. završen studij biologija i ekologija mora

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.
Pristupnici/e na natječaj pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Prijavi na natječaj prilaže se:
1. kratki životopis
2. ovjereni preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju
3. prijepis ocjena svih ispita tijekom studija
4. domovnicu
Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se Institutu za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Slobodnoj Dalmaciji i na službenim stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo.


Institut za oceanografiju i ribarstvo